Two tone straight neckline

$98.00

A two tone straight across  neckline w/ satin & cristals middle. White/fuchsia, white/yellow, white/silver, white/black, white/brown, white/coral. white/red, white/royal,  white/turquoies, white/burgundy, white/purple, white/lime. Black/fuchsia, black/red, black/turquoise, black/yellow. 4-20

SKU: Q611 Category: